Usluge

Rezanje metala

Industrius d.o.o. pruža usluge rezanja metala CNC plazmom rezačicom koja ujedno reže i plinom. Ovisno o specifikaciji projekta rezanje se također vrši hidrauličnim škarama i tračnom pilom. Rezanje metala jedan je od temeljnih postupaka obrade metala o kojem ovisi daljnji razvoj proizvoda. Iz tog razloga ovaj postupak treba biti precizno i profesionalno odrađen. Rezanje plazmom uz pomoć preciznih plazma rezača, de­ bljina metala može biti do SO (64) mm, a CNC plinskim rezanjem metala debljine mogu biti i do 200 mm. Pred­ nosti rezanja metala plazmom:

  • Brzina rezanja do 10 m u minuti
  • Široka rasprostranjenost materijala koji se mogu rezati plazmom (čelici svih vrsta te obojeni metali kao na primjer aluminij, bakar…)
  • Jednostavnost korištenja
  • 3D glava za rezanje
  • Rezanje cijevi
  • Program za automatsku op- timizaciju nesting-Lantec
  • Sigurnost
  • Ekonomičnost

Obrada metala

Industrius d.o.o. pruža usluge strojne i ručne obrade metala poput savijanja, tokarenja, za­varivanja kao i ostale postup­ke obrade ovisno o zahtjevu projekata i daljnjoj namjeni upotrebe metala. Kvalitetnom strojnom obradom metala i lima smanjuje se potreba za dodatnom doradom, a samim time smanjuju se i troškovi. In­dustrius d.o.o. nudi usluge stručnog i profesionalnog sav­ijanja metala debljine do 50mm pomoću moderno opremljenog strojnog parka i kompetentnog osoblja. Savi­janje metala predstavlja proces koji iziskuje preciznost i kvalitetu. Moderna teh­nologija koja se koristi za savi­janje materijala omogućuje obradu i kompliciranijih di­jelova izrađenih od savinutog materijala. Savijanje materijala vrši se na modelu DAVI MCB 1-30. Također savijanje je moguće i CNC kutnom prešom te dodatnim uslu­gama obrade metala na CNC strojevima: tokarenje, glodanje, bušenje.

Zavarivanje

EPP zavarivanje sastoji se u tome da se metalna elektroda (dodatni materijal) topi ispred sloja praška usred topline koja se oslobađa u električnom luku. Električni luk se uspostavlja između osnovnog materijala i elektrode. Metalna elektroda se pri tome u obliku žice namotane u kolut, pomoću pogonskog mehanizma dovodi na mjesto zavarivanja. Tijekom zavarivanja električni luk je pokriven zaštitnim slojem praška za zavarivanje koji se topi. Nakon zavarivanja prašak se uklanja, a dio se stopi uslijed nastale topline i tvori zaštitnu oblogu za metal šava. Šljaka koja je nastala topljenjem elektrode se odvaja. Brzina zavarivanja može biti i do 2m u minuti. Zavarivanje EPP ima široku primjenu i njime se mogu zavarivati bakar i čelici (nelegirani, niskolegirani, srednjelegirani i vi­sokolegirani) debljine do 40mm – ovisno o broju prolaza. Uspješno se primjenjuje za navarivanje detalja. Zavariti i navariti se može i u horizontalnom položaju i u rotacijskom modu rada. Također se može vršiti obrada žljebljenja. Također je potrebno naglasiti da se zavarivanje EPP vrši žicom debljine do 5mm. Industrius d.o.o. posjeduje apa­rate za zavarivanje marke Fronius (TIG i MAG).